იურიდიული მხარდაჭერა

 

Separator

Emeritus Legal ქართული იურიდიული კომპანიაა, რომელიც აერთიანებს მაღალი პროფესიული ავტორიტეტის იურისტებს როგორც საქართველოში, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. იურიდიული მომსახურების სერვისებშია წარმომადგენლობა და უფლებათა დაცვა სასამართლოებსა და საარბიტრაჟო ორგანოებში, წარმომადგენლობა კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან.

საქმიანობის სფეროები მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

ბიზნეს სამართალი;

მედიასამართალი;

კონკურენციის სამართალი;

სააღსრულებო სამართალი;

საბანკო სამართალი;

სადაზღვევო სამართალი;

საკონსტიტუციო სამართალი;

სამშენებლო სამართალი;

საგადასახადო სამართალი;

შრომის სამართალი;

საიმიგრაციო სამართალი;

გაკოტრების საქმეთა წარმოება;

საოჯახო სამართალი;

სისხლის სამარალი;

 

ჩვენ ასევე დავნერგეთ სიახლე, LPO (Legal Process Outsorcing) სერვისის სახით, რაც დისტანციურ იურიდიულ მომსახურებას გულისხმობს, რომელიც განკუთვნილია იმ ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, რომელთაც სურთ საქმიანობის პროცესში იურიდიული მხარდაჭერა. მომსახურება მოიცავს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ იურიდიული სამუშაოს შესრულებას. მაგალითისთვის: მენეჯერული და სტრუქტურული შაბლონური დოკუმენტაციის შედგენას, ხელშეკრულებების შედგენას და მათ განხილვას. ასევე, სამართლებრივ კვლევას და სხვა იურიდიულ მოქმედებებს.

 

ის პირები, რომლებიც LPO სერვისით სარგებლობენ, ზოგავენ ხარჯებს და იღებენ ეფექტურ შედეგებს. ჩვენი შედგენილი დოკუმენტი გადის გუნდის იურისტების შემოწმებას, რაც გამორიცხავს დოკუმენტის სუსტ მხარეებს. Emeritus Legal-ის იურისტების საქმიანობა დაზღვეულია სადაზღვევო პოლისით.