სამართალწარმოებაში დახმარება

 

Separator

Emeritus Legal ქართული იურიდიული კომპანიაა, რომელიც აერთიანებს მაღალი პროფესიული ავტორიტეტის იურისტებს როგორც საქართველოში, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. იურიდიული მომსახურების სერვისებშია წარმომადგენლობა და უფლებათა დაცვა სასამართლოებსა და საარბიტრაჟო ორგანოებში, წარმომადგენლობა კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან, დოკუმენტაციის წარმოება, სამართლებრივი კონსულტაცია.

 

საქმიანობის სფეროები მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

ბიზნეს სამართალი;

მედიასამართალი;

კონკურენციის სამართალი;

სააღსრულებო სამართალი;

საბანკო სამართალი;

სადაზღვევო სამართალი;

საკონსტიტუციო სამართალი;

სამშენებლო სამართალი;

საგადასახადო სამართალი;

შრომის სამართალი;

საიმიგრაციო სამართალი;

საოჯახო სამართალი;

სისხლის სამარალი;