აუდიტი

Separator

აუდიტი – ჩვენი იურიდიული კომპანიის ახალი სერვისია, რომელიც გულისხმობას ბიზნეს სუბიექტების ბუღალტრული და საგადასახადო მდგომარეობის შესწავლას, რის შედეგად ხდება მათი საგადასახადო რისკების შეფასება და მინიმუმამდე დაყვანა.

მუშაობის პროცესში მოწმდება საგადასახადო აღრიცხვისა და საგადასახადო ანგარიშგების მიმართულებით განხორციელებული ქმედებები, როგორც კომპლექსური, ასევე ცალკეული გადასახადების მიმართ, კერძოდ:

• მოგების გადასახადი;
• საშემოსავლო გადასახადი;
• დამატებითი ღირებულების გადასახადი;
• აქციზი;
• ქონების გადასახადი;
• საბაჟო გადასახადები და მოსაკრებლები;

აუდიტი საშუალებას გვაძლევს ობიექტურად შევაფასოთ კომპანიის ფინანსური აღრიცხვა, გადასახადების გადახდის და გაანგარიშების სისწორე. 

თქვენ მიიღებთ შუალედურ შედეგებზე სრულ ინფორმაციას, საბოლოოდ კი შემაჯამებელ დოკუმენტებს, აუდიტორული დასკვნის, გამოვლენილ დარღვევა-ნაკლოვანებებზე ანგარიშის და კონტროლის ეფექტური სისტემების დანერგვაზე რეკომენდაციების სახით.

 

Separator